Dotacje

Sigma Rodak Dariusz pt. „Wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez usprawnienie procesów produkcyjnych i magazynowych z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK).”

CELE PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zwiększenie wykorzystania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych(TIK) w procesach biznesowych realizowanych w przedsiębiorstwie. W ramach projektu zostanie wdrożony zintegrowany system do zarządzania produkcją i procesami magazynowymi oraz elektroniczny obieg dokumentów.

Cele szczegółowe na poziomie produktu:

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 przedsiębiorstwo
  • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw – 204 615,70 PLN

Cele szczegółowe na poziomie rezultatu:

  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 1 EPC
  • Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w wyniku realizacji projektu – 1 przedsiębiorstwo

PLANOWANE EFEKTY:

Realizacja projektu wyeliminuje źródło powstawania błędów i znacznie usprawni komunikację, zautomatyzuje i zoptymalizuje procesy. Automatyzacja pozwoli podnieść skuteczność, wydajność i jakość procesów, co ma bezpośrednie przełożenie na skuteczność realizacji strategii w trzech kluczowych obszarach: zacieśniania relacji z odbiorcami, nieustannego podnoszenia jakości oferowanych rozwiązań oraz zwiększania sprawności działań operacyjnych. W wyniku realizacji projektu zostaną zoptymalizowane dotychczasowe procesy biznesowe, a także nastąpi wzrost zatrudnienia.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

327 413,70

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

122 798,00

Zarządzaj plikami cookies